Ett självständigt liv (ESL)

Är en metod för att stödja personer med psykos, annan allvarlig psykisk ohälsa eller missbruk/samsjuklighet samt funktionsnedsättningar att utveckla nya färdigheter att hantera sina svårigheter i vardagen.

Aktuellt

Välkommen till den nationella hemsidan för ESL/Steg för Steg. Vi hoppas att hemsidan ska vara levande och spegla allt som händer med olika former av ESL-arbete i Sverige. Här kan du ladda ner manualen och olika arbetsblad, framöver hoppas vi även kunna lägga ut olika inspelade rollspel och annat som du kan ha nytta av.

Under september 2022 har vi publicerat upplaga 24 av manualen och även gjort en rejäl omarbetning av boken “Att arbeta med ESL-pedagogik”. Bland mycket annat innehåller upplaga 24 kapitel om missbruk/samsjuklighet.

Under våren 2023 kommer vi att erbjuda webbseminarier för att belysa olika delar av ESL-materialet. Vi hoppas att detta kommer ge inspiration och stöd i arbetet.

Följ oss på hemsidan, vi kommer att arbeta hårt för att hålla den aktuell.

Eva-Lena Borell

 

Om ESL

Målsättningen med arbetet är att underlätta för individen att klara ett dagligt liv och få en god livskvalité. Detta görs genom att man arbetar med att öka individens egen delaktighet i planering av insatser, minska antalet återfall, öka färdigheter i att hantera besvärliga symtom, öka problemlösningsförmågan vad gäller olika vardagliga svårigheter samt sociala färdigheter. Arbetet kan ske både individuellt och i grupp. Områden som tas upp är bland annat aktivitetsplanering, medicinering, stress och sårbarhet (lära sig känna igen tidiga tecken på återfall och strategier för att hantera dessa), symtomhantering, vardagliga samtal, sysselsättning, hygien.

ESL bygger på socialfärdighetsträning, kognitiv beteendeterapi, kunskaper om psykiska funktionsnedsättningar och allmänna erfarenheter vid rehabilitering. Metoden används inom flera olika områden som psykiatri, socialpsykiatri, rättspsykiatri, SiS, med flera och rekommenderas inom nationella riktlinjer (se Socialstyrelsen).

Den senaste versionen av Steg för Steg-manualen är upplaga 24. Manualen är bland annat uppdaterad med ett nytt kapitel om missbruk/samsjuklighet, denna problematik har även byggts in i och kompletterar övriga kapitel. Sedan upplaga 23 ingår kapitel om Sömn, Ångesthantering samt arbete med Drömmar och riktning.
Samtidigt med utgivning av upplaga 24 publicerar Borell förlag även en uppdaterad version av boken “Att arbeta med ESL” (se flik för Borell förlag på denna hemsida). Bokens bilagor kan du ladda ned i A4–format här, logga in med hjälp av lösenordet som du hittar på bokens kolofonsida.

Material

Manualen upplaga 24 samt boken “Att arbeta med ESL” kan du beställa genom Borell förlag. Manualen finns även för gratis nedladdning under fliken Ladda ner, där det även finns en del tilläggsmaterial.

Har du frågor om ESL-metodiken eller är intresserad av att diskutera kring utbildning och implementering kan du kontakta Eva-Lena Borell.